پرداخت صورتحساب

موضوع سفارش و دوره پرداخت را بنویسید(پیش پرداخت یا تسویه)